Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2012

Την είδαμε αλλιώς...

Με το σκεπτικό ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και ότι ζούμε και σήμερα καταστάσεις ανάλογες με εκείνες της εποχής του Πελοποννησιακού πολέμου, οι μαθητές επιχειρούν να αποτυπώσουν τα γεγονότα στους Αιγός ποταμούς με εικόνες της σύγχρονης πραγματικότητας. Ιδού τα αποτελέσματα:

Φωτεινή Δαμιανίδου


«…Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ ὁρμοῦντας καί πρός οὐδεμιᾷ πόλει…»
«…οι Αθηναίοι ήταν αγκυροβολημένοι σε ανοιχτή παραλία, κοντά σε καμιά πόλη…»
«…τά δ’ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ μετιόντας πεντεκαίδεκα σταδίους ἀπό τῶν νεῶν…»
«…μετέφεραν τα τρόφιμα από τη Σηστό που απείχε δεκαπέντε στάδια από τα πλοία…»«…τούς δέ πολεμίους ἐν λιμένι καί πρός πόλει ἔχοντας πάντα…»
«…ενώ οι εχθροί (ήταν αγκυροβολημένοι) σε λιμάνι και κοντά σε πόλη έχοντας τα πάντα…»«…Οἱ δέ στρατηγοί, μάλιστα δε Τυδεύς και Μένανδρος, ἀπιέναι αὐτόν  (Ἀλκιβιάδην) ἐκέλευσαν…»
«…Οι στρατηγοί όμως, και κυρίως ο Τυδέας και ο Μένανδρος, τον διέταξαν να φύγει…»
(Ο Μένανδρος διώχνει τον Αλκιβιάδη… Πίσω ο Τυδέας κοιτάει…»


«… αἱ μέν τῶν νεῶν δίκροτοι  ἦσαν, αἱ δέ μονόκροτοι, αἱ δε παντελῶς κεναί…»
«…άλλα από τα πλοία βρέθηκαν με δυο σειρές κωπηλάτες, άλλα με μια σειρά και άλλα εντελώς άδεια …»


«…Κόνων δέ ταῖς ἐννέα ναυσί φεύγων…»
«…Και ο Κόνωνας καθώς έφευγε με τα εννέα πλοία…»


Δήμητρα Καλαμάρη


«…τοὺς δὲ πολεμίους ἐν λιμένι καὶ πρὸς πόλει ἔχοντας πάντα…»
«…ενώ οι εχθροί (ήταν αγκυροβολημένοι) σε λιμάνι και κοντά σε πόλη έχοντας τα πάντα…»«…Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς  Ἀθηναίους…»
«…Ο Αλκιβιάδης παρατηρεί από τα τείχη του τους Αθηναίους…» 


«…οἱ δὲ ἔφυγον εἰς τὰ τειχύδρια…»
«…κάποιοι όμως κατέφυγαν στα μικρά οχυρά…»


«…τὴν δεξιὰν χεῖρα ἀποκόπτειν τῶν ζωγρηθέντων πάντων…»  
«…να αποκόπτουν το δεξί χέρι όλων εκείνων που θα συλλαμβάνονταν ζωντανοί…»


 
«…Κόνων δὲ ταῖς ἐννέα ναυσὶ φεύγων…»
«…Ο Κόνωνας φεύγοντας με τα εννέα πλοία του…»

Νάσια Αγγελούση
«…Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ ὁρμοῦντας καί πρός οὐδεμιᾷ πόλει…»
«…οι Αθηναίοι ήταν αγκυροβολημένοι σε ανοιχτή παραλία, κοντά σε καμιά πόλη…»


«…τά δ’ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ μετιόντας …»
«…μετέφεραν τα τρόφιμα από τη Σηστό …»«…τήν δεξιάν χεῖρα ἀποκόπτειν τῶν ζωγρηθέντων πάντων…»
«…να αποκόπτουν το δεξί χέρι όλων εκείνων που θα συλλαμβάνονταν ζωντανοί…»


«…οἱ δὲ ἔφυγον εἰς τὰ τειχύδρια…»
«…κάποιοι όμως κατέφυγαν στα μικρά οχυρά…»


Σοφία Αραμπατζή Οι Σπαρτιάτες στα πλοία κατασκοπεύοντας τους Αθηναίους.
“...ταῦτα δ' ἐποίει τέτταρας ἡμέρας...”


Η απάντηση του Αλκιβιάδη όταν τον έδιωξαν οι Αθηναίοι στρατηγοί.
“...καί ὁ μέν χετο...”Οι σκέψεις του Κόνωνα για τον Λύσανδρο καθώς το σκάει για την Κύπρο.
“...καί αὐτός μέν ὀκτώ ναυσίν ἀπέπλευσε παρ' Εὐαγόραν εἰς Κύπρον...”


Η διαφωνία του Αδείμαντου στην εκκλησία του δήμου.
...ὅτι μόνος ἐπελάβετο ἐν τ ἐκκλησί τοῦ περί τῆς ἀποτομῆς τῶν χειρῶν ψηφίσματος...”


Οι Αθηναίοι ήταν σίγουροι για τη νίκη τους.
Δέσποινα Καρυοφύλλη" ...προσβαλόντες δὲ τῇ πόλει αἱροῦσι κατὰ κράτος, καὶ διήρπασαν οἱ στρατιῶται οὖσαν πλουσίαν καὶ οἴνου καὶ σίτου καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων πλήρη..."

Αφού επιτέθηκαν στην πόλη, την κυριεύουν με έφοδο και οι στρατιώτες τη λεηλάτησαν καθώς ήταν πλούσια και γεμάτη από κρασί, σιτάρι και άλλα εφόδια 

 "...Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τῶν νεῶν ἐκέλευσεν ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις, ἐπειδὰν δὲ ἐκβῶσι, κατιδόντας ὅ τι ποιοῦσιν ἀποπλεῖν καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι..."
Ο Λύσανδρος τότε διέταξε τα πιο γρήγορα από τα πλοία να ακολουθήσουν τους Αθηναίους και αφού παρατηρήσουν τι κάνουν (αυτοί) όταν επιβιβαστούν, να πλεύσουν πίσω και να το ανακοινώσουν σ’ αυτόν.
 "...στρατηγοί, μάλιστα δὲ Τυδεὺς καὶ Μένανδρος, ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευσαν· αὐτοὶ γὰρ νῦν στρατηγεῖν, οὐκ ἐκεῖνον. καὶ ὁ μὲν ᾤχετο..."

Οι στρατηγοί όμως (...) τον διέταξαν να φύγει· γιατί, του είπαν ότι αυτοί τώρα είναι στρατηγοί και όχι εκείνος. Κι αυτός, βέβαια, έφυγε.
 "...ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι ἐγίγνοντο πολλαὶ τῶν Ἀθηναίων..."

Εκεί, λοιπόν, διατυπώνονταν πολλές κατηγορίες σε βάρος των Αθηναίων "...ἃ ἐψηφισμένοι ἦσαν ποιεῖν, εἰ κρατήσειαν τῇ ναυμαχίᾳ, τὴν δεξιὰν χεῖρα ἀποκόπτειν τῶν ζωγρηθέντων πάντων..."

όσα είχαν αποφασίσει να κάνουν αν νικούσαν στη ναυμαχία, δηλαδή να αποκόπτουν το δεξί χέρι όλων εκείνων που θα συλλαμβάνονταν ζωντανοί

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πληροφορίες